การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางสมสมัย นนตะแสน -ตลาดสดบ้านโพนงาม) หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ม.10
Share:

Author: admin