ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนงาม – ดงมะกุ้ม ณ ถนนสายบ้านนายจีน – สี่แยกไปบ้านโพนงาม บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา
Share:

Author: admin