การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายชัยยุทธ กุลภา-บ้านนายสุริยา กุลสนิท) บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

mm.9
Share:

Author: admin