การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนางกัลยา-บ้านนายบุญมี) บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

mm.12
Share:

Author: admin