การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ (สายบ้านนายสาคร-บ้านนายเด่น) บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ราคากลาง-ทางระบายน้ำ-สายบ้านนายสาคร-ม.12
Share:

Author: admin