การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมดา-บ้านนายทองสา) บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ราคากลาง-คสล.-สายบ้านนายสมดา-ม.11
Share:

Author: admin