การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างปู่ตา บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ราคากลางคสล.สายข้างปู่ตา-ม.1
Share:

Author: admin