ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์
Share:

Author: admin