ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนางละลิตา – หนองมะกุ้ม) บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ราง-บ้านนางละลิตา-ม.7
Share:

Author: admin