ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายตลาดสดบ้านโพนงาม) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

คสล.-สายตลาดสด-ม.10
Share:

Author: admin