ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายศาลาประชาคม – บ้านนางเฉลา) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ราง-บ้านนางเฉลา-ม.10
Share:

Author: admin