ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายบุญแถว – บ้านนายวิรัตน์) บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ราง-บ้านนายวิรัตน์-ม.9
Share:

Author: admin