ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวิชัย-บ้านนางถนอม) บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

คสล.-บ้านนายวิชัย-ม.11
Share:

Author: admin