ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายดิ่ง – ถนนสายบ้านบงดงสาร) บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

คสล.บ้านนายดิ่ง-ม.12
Share:

Author: admin