การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายสง่า-บ้านนางราตรี) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เปิดเผยราคากลาง-ราง-ม.8
Share:

Author: admin