การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ (สายบ้านนายสิทธิศักดิ๋-หนองอีเลิงตอนล่าง) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัด

เปิดเผยราคากลาง-ทางระบายน้ำ-ม.2
Share:

Author: admin