ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนันทา-บ้านนางทวี บ้านดงเสียว หมู่ที่13 ผวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คสล.ม.13
Share:

Author: admin