ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยงคื-บ้านนางอรทัย บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๘๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คสล.ม.5
Share:

Author: admin