องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลโพนงาม ขอเชิญชวนหน่วยงาน กลุ่มหรือองค์กรประชาชน เสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลโพนงาม ขอเชิญชวนหน่วยงาน กลุ่มหรือองค์กรประชาชน เสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการได้ที่
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เอกสารแนบ แบบเสนอโครงการปี 2565

admin

Share: