การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกหนองสระหลวง (หน้าวัดชุมชนพัฒนา) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ราคากลางขุดลอก ม.8
Share: