คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งรักษาราชการแทน
Share: