คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งมอบหมายงานรองปลัด
admin

Share: