วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านโพนงาม และ อสม.ตำบลโพนงาม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก บีงบประมาณ ๒๕๖ ๕ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๒

Share: