โครงการท้องถิ่นปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๔o ล้านต้น” ณ หนองสาธารณะบึงแห่งความรัก (The Lake of Love)

Share: