วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มอบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) บ้านคุณแม่จันทร์ดี น้อยโสมศรี ม.๘ บ.บง ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย

Share: