เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชุมขนพัฒนา หมู่ที่ 8ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร รายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณ 224,000 บาท)

1.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางถน
Share:

Author: admin