เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 สายบ้านนางสมเพศ – บ้านนางโกสน ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร รายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณ 346,000 บาท)

1.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
Share:

Author: admin