การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายวิสิทธิ์ศักดิ์-บ้านนางวิไลวรรณ์ บุตรใคร) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

mm.2
Share:

Author: admin