การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายต้นยางใหญ่-บ้านนายอนุวัฒน์) บ้านดงเสียว หมูที่ 3 ( จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ราคากลางคสล.-สายต้นยางใหญ่-ม.3
Share:

Author: admin