การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายต้นโพธิ์ใหญ่-บ้านนายส่วน) บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ราคากลาง-สายต้นโพธิ์ใหญ่-ม.3
Share:

Author: admin