คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือทบทวนข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Share:

Author: admin