การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายถัน-บ้านนายสุรัยัน) บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

การเปิดเผยราคากลาง-คสล.สายบ.นายถัน-บ.นายสุร
Share:

Author: admin