การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายนันทา-บ้านนางทวี) บ้านดงเสียว หมู่ที่ 13 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

การเปิดเผยราคากลาง-คสล.สายบ.นายนันทา-บ.นางท
Share:

Author: admin