การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประยงค์-บ้านนางอรทัย) บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

การเปิดเผยราคากลาง-คสล.สายบ.นายประยงค์-บ.นา
Share:

Author: admin