ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมาน-บ้านนางประไพ บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๓๓.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๙๙ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คสล.ม.6
Share:

Author: admin