วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านโพนงาม และ อสม.ตำบลโพนงาม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9

admin

Share: