วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสนันตน์ ธรรมรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลโพนงาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านโพนงาม และ อสม.ตำบลโพนงาม ร่วมกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 11

admin

Share: